Καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές στην Εικαστική Παιδεία: αειφόρος κοινωνία εν καιρώ πανδημίας

Στο αρχείο αυτό περιγράφεται ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης (σειρά σεμιναρίων) εν υπηρεσία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εικαστική Παιδεία, το οποίο ενσωματώνει γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες της Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη. Το πρόγραμμα αυτό έχει τίτλο «Καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές στην εικαστική παιδεία: αειφόρος κοινωνία εν καιρώ πανδημίας» και έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου CARE. Το ερευνητικό έργο CARE είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (ref: 2019-1- CY01-KA203-058258) που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Frederick. Ο πλήρης τίτλος του προγράμματος είναι: «Visual art education in new times: Connecting Art with REal life issues (CARE)» (Erasmus+, Key Action 2) (http://care.frederick.ac.cy/).

Στόχοι του προγράμματος:

  • Να προωθήσει την κατανόηση της σύνδεσης της εικαστικής παιδείας με την εκπαίδευση για αειφόρο ανάπτυξη (περιβάλλον, πολιτισμό, κοινωνία και οικονομία) μέσω της συμμετοχής σε εικαστικές πρακτικές και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες.
  • Να ενδυναμώσει την αξιοποίηση έργων τέχνης στο μάθημα των εικαστικών τεχνών, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο και την αξία της σύγχρονης τέχνης, ως το μέσο για ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και της σύνδεση της τέχνης με την πραγματική ζωή.
  • Να υποστηρίξει την εμπλοκή και τη συνεργασία μέσω της ανάπτυξης μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης.

Τα παιδιά του σχολείου μας συμμετέχοντας σε αυτό το πρόγραμμα θα ασχοληθούν με το θέμα της υπερκατανάλωσης. Μέσα από ποικιλία εικαστικών δραστηριοτήτων, χρησιμοποιώντας άχρηστα υλικά θα παράξουν έργα με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν αλλά και να ευαισθητοποιήσουν τη σχολική και ευρύτερη κοινότητα στην υπεύθυνη κατανάλωση.