Διεθνής έρευνα PIRLS 2021

Η διεθνής έρευνα Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) διεξάγεται από τον Διεθνή Οργανισμό για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Επιτευγμάτων (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) (IEA). H έρευνα παρέχει διεθνή συγκριτικά στοιχεία σχετικά με τις δεξιότητες κατανόησης κειμένων και τις στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στην ανάγνωση κειμένων των μαθητών και μαθητριών Δ’ τάξης Δημοτικού.

Η PIRLS διεξήχθη για πρώτη φορά το 2001 και από τότε διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια. Στον προηγούμενο κύκλο της PIRLS το 2016 συμμετείχαν συνολικά 61 χώρες. Το 2021 η PIRLS θα διεξαχθεί για πέμπτη φορά. Η Κύπρος έχει συμμετάσχει μόνο μία φορά στην PIRLS τo 2001, ενώ το 2021 θα είναι η δεύτερη συμμετοχή της.

Σκοπός Έρευνας 

- Να αξιολογήσει και να συγκρίνει την επίδοση των μαθητών/μαθητριών Δ΄ Δημοτικού στην ανάγνωση και κατανόηση γραπτού λόγου (γραμματισμός στην κατανόηση κειμένου).

- Να συλλέξει πληροφορίες σε επίπεδο μαθητών/μαθητριών, γονέων/κηδεμόνων, εκπαιδευτικών και σχολείων που ενδέχεται να συσχετίζονται με τις επιδόσεις των μαθητών/μαθητριών στην ανάγνωση και κατανόηση γραπτού λόγου.

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα PIRLS μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://timssandpirls.bc.edu/index.html.